Retour à Nos offres

Insight Sales Assistant -Polish Market (Internship)

La société

Natexo Group, mi?dzynarodowa firma utworzona w 2008 roku, jest dzi? jednym z g?ównych europejskich interesariuszy w dziedzinie akwizycji cyfrowej. Grupa sk?ada si? z 4 firm. Natexo (e-mailing, kolekcjonowanie i monetyzowanie), Taz Media (monetyzowanie), Leadiance (monetyzowanie), Addict Agency (monetyzowanie).


Natexo Group, silna w swoim rozwoju, zosta?a wybrana we wrze?niu 2016 r. jako 8-ma z kolei najlepiej funkcjonuj?cych prywatnych francuskich firm przez magazyn L'Express. Przedsi?biorstwo rozwija si? w skali mi?dzynarodowej dzi?ki 4 filiom (Francja, Hiszpania, W?ochy i USA).


Le poste

W naszym biurze w Barcelonie b?dziesz pracowa? dla mened?era departamentu Insight Sales na rynek polski. Twoje obowi?zki b?d? obejmowa?y zadania asystenta sprzeda?y (tj. raportowanie,aktywne szukanie nowych potencjalnych klientów, umawianie spotka? dla menad?erów dzia?ów sprzeda?y itp.).


Obowi?zki :
Analiza przedsprzeda?owa
Prospoceting I umawianie spotka? telefonicznych
Wdra?anie propozycji sprzeda?y
Nadzorowanie projektów administracyjnych


Le profil

Profil:


Student Business/Sales lub International Development
Dobra znajomo?? bran?y internetowej i webmarketingowej


Silne umiej?tno?ci negocjacyjne i matematyczne


Dobrze zorganizowany i proaktywny, umiej?cy radzi? sobie z presj?


Dobry poziom j?zyka angielskiego


Postuler

Déposer ma candidature

Vous voulez relever le défi ? Postulez ici !

1

Votre identité

2

Fichiers à joindre

3

Vos motivations pour le poste

4

Vérifiez vos données