Retour à Nos offres

Account Manager Assistant - Polish Market (Internship)

La société

Natexo Group, mi?dzynarodowa firma utworzona w 2008 roku, jest dzi? jednym z g?ównych europejskich interesariuszy w dziedzinie akwizycji cyfrowej. Grupa sk?ada si? z 4 firm. Natexo (e-mailing, kolekcjonowanie i monetyzowanie), Taz Media (monetyzowanie), Leadiance (monetyzowanie), Addict Agency (monetyzowanie).


Natexo Group, silna w swoim rozwoju, zosta?a wybrana we wrze?niu 2016 r. jako 8-ma z kolei najlepiej funkcjonuj?cych prywatnych francuskich firm przez magazyn L'Express. Przedsi?biorstwo rozwija si? w skali mi?dzynarodowej dzi?ki 4 filiom (Francja, Hiszpania, W?ochy i USA).


Le poste

Kontynuuj?c rozwój naszej firmy, obecnie szukamy sta?ysty na stanowisko Asystent ds. Obs?ugi klienta dla polskiego rynku.
Zg?aszaj?c si? do AM, jeste? odpowiedzialny za zarz?dzanie wysy?kami kampanii reklamowych do naszych baz danych.


 


Dok?adniej, jeste? odpowiedzialny za:
 
Zarz?dzanie poczt? e-mail wielu baz danych
 
Opracowanie harmonogramu wysy?ek kampanii e-mailowych
 
Szukanie najskuteczniejszych kampanii i negocjowanie stawek
 
Planowanie, projektowanie i optymalizacja kampanii e-mailowych za pomoc? naszych narz?dzi routing


Zapewnienie raportowania po ka?dej operacji


Le profil

Profil


Masz ju? do?wiadczenie w bran?y cyfrowej, najlepiej w agencji lub sieci partnerskiej.
 
Masz poczucie odpowiedzialno?ci, a szczególnie cieszysz si? ?rodowiskiem start-up, w którym mo?esz wykaza? si? samodzielno?ci?.
 
Jeste? bardzo zaanga?owany, pobudzany wynikami i chcesz osi?gn?? sukces w pracy.
 
Perfekcyjnie rygorystyczny i zorganizowany, mo?esz szybko dostosowa? si? do nowego ?rodowiska pracy i by? w stanie prowadzi? wielozadaniowo?? i ustala? priorytety.
 
Umiej?tno?ci analityczne s? równie? wysoko cenione
 
Dobra znajomo?? programów biurowych
 
J?zyk polski oraz dobry poziom j?zyka angielskiego


Postuler

Déposer ma candidature

Vous voulez relever le défi ? Postulez ici !

1

Votre identité

2

Fichiers à joindre

3

Vos motivations pour le poste

4

Vérifiez vos données