Back to Our offers

Insight Sales Assistant -Polish Market (Internship)

The company

Natexo Group, mi?dzynarodowa firma utworzona w 2008 roku, jest dzi? jednym z g?ównych europejskich interesariuszy w dziedzinie akwizycji cyfrowej. Grupa sk?ada si? z 4 firm. Natexo (e-mailing, kolekcjonowanie i monetyzowanie), Taz Media (monetyzowanie), Leadiance (monetyzowanie), Addict Agency (monetyzowanie).


Natexo Group, silna w swoim rozwoju, zosta?a wybrana we wrze?niu 2016 r. jako 8-ma z kolei najlepiej funkcjonuj?cych prywatnych francuskich firm przez magazyn L'Express. Przedsi?biorstwo rozwija si? w skali mi?dzynarodowej dzi?ki 4 filiom (Francja, Hiszpania, W?ochy i USA).


The position

W naszym biurze w Barcelonie b?dziesz pracowa? dla mened?era departamentu Insight Sales na rynek polski. Twoje obowi?zki b?d? obejmowa?y zadania asystenta sprzeda?y (tj. raportowanie,aktywne szukanie nowych potencjalnych klientów, umawianie spotka? dla menad?erów dzia?ów sprzeda?y itp.).


Obowi?zki :
Analiza przedsprzeda?owa
Prospoceting I umawianie spotka? telefonicznych
Wdra?anie propozycji sprzeda?y
Nadzorowanie projektów administracyjnych


The profile

Profil:


Student Business/Sales lub International Development
Dobra znajomo?? bran?y internetowej i webmarketingowej


Silne umiej?tno?ci negocjacyjne i matematyczne


Dobrze zorganizowany i proaktywny, umiej?cy radzi? sobie z presj?


Dobry poziom j?zyka angielskiego


Apply

Submit my application

You feel like taking up this challenge? Apply here!

1

Your Identity

2

Files to attach

3

Your motivations for the job

4

Verify your data